Big Turtlr Robot gồm:

- 2 Mica lớn

- 1 Gá cho cảm biến siêu âm

- 4 Ốc đồng cái-cái 50mm

- 8 Ốc M3-16mm

- 4 Ốc đồng cái-cái 10mm

- 16 Ốc M3 - 6mm

- 2 Ốc + tán M2,5 - 10mm