Mini Turtlr Robot gồm:

- 2 Mica nhỏ

- 1 Gá cho cảm biến siêu âm

- 4 Ốc đồng cái-cái 50mm

- 8 Ốc M3-16mm

- 2 Ốc + tán M2,5