***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

18.000₫

AT89S52

65.000₫

ATmega328

70.000₫

ATmega32A-PU

35.000₫

ATmega8A-PU

5.000₫

Điện trở

Hết hàng

DTMF 8870

3.000₫

IC 555 DIP

7.000₫

IC 74HC595 DIP

Hết hàng

Led 3MM

5.000₫

MOC3020M

10.000₫

Mosfet IRF 540

65.000₫

PIC16F877A-I/P

55.000₫

PIC16F887-I/P

Sale

Không sẵn có

Hết hàng