Rào đực đơn 40 chân thẳng (Single row straight 2.54 * 40)

2.000₫


Số lượng chân: 40 chân.

Khoảng cách chân: 2.54mm.