Máy bơm màng mini dùng motor Brushless, chức năng chính dùng để bơm dung dịch, chất lỏng.

Manufacturer: KNF Flodos
Model: PML4804-NF 30
Description: KNF Flodos PML4804-NF 30 Micro Diaphragm Liquid Pump
Dimensional Weight: 2 lbs.
Actual Weight: 1 lb.
P = 7.8W
Vcc = 24V

Facebook