Cảm Biến Nhịp Tim được sử dụng để đo lường hoặc nghiên cứu sự vận động, sự lo lắng của ai đó thông qua nhịp tim của họ.

 

Tài liệu tham khảo sử dụng