Esp8266 kit nodemcu lua wifi intternet điều phát triển board + nodemcu cơ sở Tự làm breadboard

Dựa trên esp-12e bộ phát triển, nó có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của wifi thông minh xe, tự do để gửi điện thoại Android nguồn.

  • Esp12 dev kit phát triển hội đồng quản trị mô-đun mở rộng;
  • Dẫn esp12 dev kit tất cả- chức năng chân: SPI, UART, GPIO, ai và 3.3v nối nguồn.
  • Kiểm soát quyền lực phạm vi: 4.5v ~ 9v.
  • Thông tin về kit node MCU: http://tae.vn/nodemcu-esp8266-kit