Rào đực đôi 40 chân thẳng (Double row straight 2.54 * 40)

5.000₫


Số lượng chân: 40 chân.

Khoảng cách chân: 2.54mm.